RIPSMEPIKENDUSTE KOOLITUS

Koolitusasutus: Janika Ilustuudio OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus: Ripsmepikenduste paigaldamine ja hooldamine
Õppekeel: Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus: 1-4 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised
Kogumaht: 26 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde: 16 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Miinimum 5 tööd ennem järgmist koolituspäeva.
Koolituse toimumiskoht: Pärnu mnt 146, III korrus Brilliant ilukool
Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt. Enamasti toimuvad koolitused igapäev õpilaste osaluse korral.
Koolitusele registreerimine: Koolitusele saab registreerida emaili ja telefoni teel (brilliantilustuudio@gmail.com, tel. 51967681; 53490901).
Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda täiskasvanu, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.
Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui ka praktikas mis puudutab ripsmepikenduste paigaldamist ja hooldamist iseseisvaks tööks ilusalongis.
Eeldused koolituse läbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi täiesmahus. Samuti on õpilane kohustatud läbima hügieenikoolituse iluteenindajale.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus iluvaldkonnas tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada ripsmetehnikuna. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt.

Õppekava kirjeldus sh õppesisu, õppemeetodid ja materjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis.
 ripsmepikenduste paigaldus ja hooldus teoorias ja praktikas.
 klienditeenindus alused.
 töövahendid.
 modelleerimine.
 karva ehitus ja kasvufaasid.
 erinevad töövõtted.

Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt paigaldada kliendile ripsmepikendusi, oskab teostada ripsmepikenduste hooldust, modelleerida ripsmeid vastavalt kliendile ja tema silmade iseärasustele ja vastavalt õpitud meetoditele, kasutades õigeid tehnikaid. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi kaasaegses ilusalongis. Salongis on eraldi ruumripsmetehnikutele, kus saavad töötada 1-4 õpilast korraga. Salongiruumid on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti
poolt.

Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täiesmahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniteadmised iluteenindus valdkonnas. Õpilase teadmisi kontrollitakse nii teooriatestis kui ka praktilise töö eksamiga.
Hindamine: Õpilane teostab 2-4 praktilist tööd modellil, mida hindab koolitaja. Hinnatakse õpilast hindamislehe alusel, millel on välja toodud erinevad kriteeriumid:

 hügieeni tagamine.
 ohutusnõuded (suumask jm.).
 õige tehnika leidmine ripsmepikenduste paigalduseks ja
hoolduseks.
 õige modelleeringu valimine.
 ripsmepikenduste õige pikkuse ja paksuse valimine.
 vastus teoreetilisele küsimusele.
 töövõtete õige kasutamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliseltläbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus:Koolitajad omavad vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitajad täiendavad enda teadmisi vähemalt 1 kord aastas, et tõsta pädevust antud valdkonnas. Koolitajad on igapäevaselt tegelenud ripsmepikenduste paigalduse ja hooldusega alats aastast 2010.

Moodul: Klassikaliste ripsmepikenduste ja volüüm ripsmepikenduste paigaldus

Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Auditoorsed tunnid: 26 akadeemilist tundi
Iseseisva töö tunnid: Miinimum 16 tööd ennem järgmist koolituspäeva.
Eesmärk: Anda õpilasele ripsmepikenduste paigaldamise oskused. Teostama allergiatesti, anda teadmised ripsmetehnikutöös kasutatavatest vahenditest, haiguste ja erivajadustega arvestamisest, vastunäidustustest. Anda teadmised koduseks hoolduseks peale
paigaldamise protseduuri.
Sisu: Ripsmetehnikutöös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, ripsmepikenduste paigalduse praktiseerimine modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine, allergiatest, kliendi informeerimine ripsmete kodusest hooldusest.
Õpiväljundid: Õppija paigaldab ripsmepikendusi kasutades õigeid ja ohutuidtöövõtteid, oskab ripsmetehnikutöös arvestada kliendi ealiste
iseärasuste, haiguste ja erivajadustega, teab erinevate töövahendite ja instrumentide kasutusviise, nõustab klienti koduse ripsmete hooldamise osas.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal: Ilukooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal.

Moodul: Klassikaliste ripsmepikenduste ja volüüm ripsmepikensute hooldus
Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Auditoorsed tunnid: 24 akadeemilist tundi
Iseseisva töö tunnid: Miinimum 16 tööd ennem järgmist koolituspäeva.
Eesmärk: Anda õpilasele ripsmepikenduste hoolduse oskused. Õpetada õpilasele eemaldama lahtiseid ja välja kasvanud ripsmepikendusi, anda kliendile tagasisidet vajaminevaks koduseks hoolduseks.
Sisu: Ripsmetehnikutöös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, ripsmepikenduste hoolduse praktiseerimine modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine, allergiatest, kliendi informeerimine ripsmete kodusest hooldusest.
Õpiväljundid: Õpilane teostab hoolduse modellile, kellele on varasemal koolituspäeval paigaldanud ripsmepikendused, kasutades õigeid ja ohutuid töövõtteid, arvestades kliendi ealiste iseärasuste, haiguste ja erivajadustega, teab erinevate töövahendite ja instrumentide
kasutusviise, nõustab klienti koduse ripsmete hooldamise osas.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal: Ilukooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal.
+372  5196 7681 (ee)
+372 5349 0901 (рус)
brilliantilustuudio@gmail.com
© Brilliant Ilustuudio/Ilukool